នរណា,អ្នកណា-ใคร ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

เนื้อคู่ภาษาเขมร : នរណា, អ្នកណា
อ่านว่า : โนนา, เนียะนา
แปลว่า : ใคร, ผู้ใด
អានថា : ខ្រៃ, ភូដៃ
ภาษาอังกฤษ : Who

ตัวอย่าง : អ្នកណាជាគូព្រេងរបស់ខ្ញុំទៅណ៎?
อ่านว่า : เนียะ นา เจีย กูเปรง โรเบ๊าะ คญม เติว น้อ
แปลว่า : เนื้อคู่ของฉันคือใคร
អានថា : នឿឃូ់ខ៎ងឆ៎ាន់ឃឺខ្រៃ

ความคิดเห็น