ននោងសាញ-บวบยาว ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ននោងសាញ-บวบยาว ภาษาเขมรวันละคำ

ននោងសាញ-บวบยาว ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ននោងសាញ
อ่านว่า : โนโนง ซาย์ญ
แปลว่า : บวบยาว, บวบงู, บวบหอม
ภาษาอังกฤษ : Smooth Loofah

ตัวอย่าง : ននោងសាញឆាជាមួយពងទាឆ្ងាញ់ណាស់។
อ่านว่า : โนโนง ซาย์ญ ชา เจียมวย โปง เตีย ชงังญ์ น่ะ
แปลว่า : บวบยาวผัดกับไข่อร่อยมาก

ความคิดเห็น