ធ្វើម្ហូប-ทำกับข้าว ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ធ្វើម្ហូប
อ่านว่า : ทะเวอ มโฮบ
แปลว่า : ทำกับข้าว
ภาษาอังกฤษ : Cook

ความคิดเห็น