ធ្វើបាន-ทำได้ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ทำได้ไหมภาษาเขมร : ធ្វើបាន
อ่านว่า : ทฺเวอบาน
แปลว่า : ทำได้
អានថា : ថាំ ដាយ់
ภาษาอังกฤษ : can be done
Listen :

ตัวอย่าง :

ធ្វើបានទេ?
อ่านว่า : ทฺเวอ บาน เต๊
แปลว่า : ทำได้ไหม
អានថា : ថាំដាយ់ម៉ៃ?

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น