ធុងសំរាម-ถังขยะ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ធុងសំរាម-ถังขยะ ภาษาเขมรวันละคำ

ធុងសំរាម-ถังขยะ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ធុងសំរាម
อ่านว่า : ทุง ซ็อมราม
แปลว่า : ถังขยะ
ภาษาอังกฤษ : Bin

ตัวอย่าง : ធុងសំរាមគេមានពណ៌ស្រស់ស្អាតណាស់អីតើ!។
อ่านว่า : ทุง ซ็อมราม เก เมียน ปัว ซเราะฮ์ ซอาด น่ะ แอ็ย เตอว์
แปลว่า : ถังขยะเขาสีสันสวยงามดีแท้

ความคิดเห็น