ធាក់-ถีบ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ធាក់
อ่านว่า : เทียะก์
แปลว่า : ถีบ
អានថា : ធីប
ภาษาอังกฤษ : Kick

ตัวอย่าง : ធាក់បានចំកណ្ដាលមុខល្អណាស់។
อ่านว่า : เทียะ บาน จ็อม ก็อนดาวล์ มุก ลฺออ น่ะฮ์
แปลว่า : ถีบได้เต็มหน้าดีมากเลย
អានថា : ធីបដ់ាយតេម់ណ់ាឌីម៉ាកលើយ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น