ទ្រ-ซอ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ទ្រ-ซอ

ទ្រ-ซอ

ภาษาเขมร : ទ្រ
อ่านว่า : ตโร
แปลว่า : ซอ
ภาษาอังกฤษ : Cambodian Fiddle or Thai Fiddle

ตัวอย่าง : ប្អូនស្រីតូចថតរូបកូតទ្រគួរឲ្យស្រលាញ់ណាស់។
อ่านว่า : บโอน ซแร็ย โตย์จ ถอบ รูป โกด ตโร กัว โอว์ย ซรอ ลัย์ญ น่ะฮ์
แปลว่า : น้องสาวน้อยถ่ายรูปสีซอน่ารักมาก

ความคิดเห็น