ទំព័រ-หน้า ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

page number 01
ภาษาเขมร : ទំព័រ
อ่านว่า : ต็ม ปัว
แปลว่า : หน้า
អានថា : ណ់ា
ภาษาอังกฤษ : Page

ตัวอย่าง : ខ្ញុំវាយឯកសារបាន 5 ទំព័រហើយ។
อ่านว่า : คญม เวียย แอย์กะสา บาน ปรำ ต็ม ปัว เฮิว์ย
แปลว่า : ฉันพิมพ์งานได้ 5 หน้าแล้ว
អានថា : ឆ៎ាន់ភីម់ង៉ានដ់ាយ់ ហ់ា ណ់ា ល៑ែវ

Admin : Rithy

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %