ទំពូង-แมงอีนูน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ទំពូង
อ่านว่า : ต็ม ปูง
แปลว่า : แมงอีนูน หรือ จีนูน
អានថា : មែងអ៊ីនូន ឬ៎ ជីនូន
ภาษาอังกฤษ : Cockchafer

ตัวอย่าง : នៅខេត្តបុរីរម្យប្រទេសថៃ គេបំពងទំពូងញ៉ាំបាន។
อ่านว่า : เนิว แคย์ด โบะแร็ย รมย์  ปรอเต๊ะฮ์ ไทย  เก บ็อมโปง ต็มปูง ญำบาน
แปลว่า : ที่จังหวัดบุรีรัมย์ เขาทอดแมงอีนูนกินได้
អានថា : ធីចាំងវ៉ាត់ប៊ុរីរ៉ាំ ខ៎ៅវ ថតមែងអ៊ីនូនគីន់ដ់ាយ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น