ទៅសួរសុចទុក្ខ-ไปเยี่ยม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ภาษาเขมร: ទៅសួរសុខទុក្ខ
อ่านว่า: โตว ซัว ซก ตุก
แปลว่า: ไปเยี่ยม
អានថា: ប៉ៃយា់ម
ภาษาอังกฤษ: Go to visit

ตัวอย่าง: បក្សប្រឆាំងនឹងទៅសួរសុខទុក្ខលោក កឹម សុខា នៅពន្ធនាគារដូចពេលមុន។
อ่านว่า: ปักปรอชัง เนิงโตวซัวซกตุก โลกเกิม สกคา เนิว ปนทะเนียเกีย โดจเปลมุน
แปลว่า: พรรคฝ่ายค้านจะไปเยี่ยมนายเกิม โสะคา ที่เรือนจำเช่นเดียวกันกับครั้งก่อน
អានថា: ផ័កហ្វាយខានចៈប៉ៃយា់មនាយកឹម សុខា ធីរឿនចាំឆេន់ដៀវកាន់កាប់ខ្រាំងកន

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น