ទូរស័ព្ទ-โทรศัพท์ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ទូរស័ព្ទ
อ่านว่า : ตู ระ สับ
แปลว่า : โทรศัพท์

ความคิดเห็น