ទូទឹកកក-ตู้เย็น ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
image

ទូទឹកកក

ภาษาเขมร : ទូទឹកកក
อ่านว่า : ตู เติก กอก
แปลว่า : ตู้เย็น
ภาษาอังกฤษ : Refrigerator or fridge

ตัวอย่าง : នៅផ្ទះខ្ញុំមានទូទឹកកកពីរគ្រឿង។
อ่านว่า : เนิว พเตียะห์ คญม เมียน ตู เติก กอก ปี เกรือง
แปลว่า : อยู่บ้านฉันมีตู้เย็นสองหลัง

ความคิดเห็น