ទឹកអប់-น้ำหอม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
ទឹកអប់-น้ำหอม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ទឹកអប់-น้ำหอม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

 

ภาษาเขมร : ទឹកអប់
อ่านว่า : ตึกอ็อบ
แปลว่า : น้ำหอม
អានថា : ណ់ាមហ៎ម
ภาษาอังกฤษ : Perfume

ตัวอย่าง : តើអ្នកប្រើទឹកអប់ក្លិនអ្វី?
อ่านว่า : ตาวว์ เนียะ ปราวว์ ตึก อ็อบ คฺเลิน อฺแว้ย?
แปลว่า : คุณใช้น้ำหอมกลิ่นอะไร
អានថា : ឃូន់ឆ់ាយណ់ាមហ៎មគ្លីន់អៈរ៉ៃ

ความคิดเห็น