ទឹកខ្មេះ-น้ำส้มสายชู ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ภาษาเขมร: ទឹកខ្មេះ
อ่านว่า: ตึก คแมะฮ์
แปลว่า:น้ำส้มสายชู
អានថា: ណាមសុំសាយឈូ
ภาษาอังกฤษ:vinegar

ตัวอย่าง: ទឹកខ្មេះមានប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាង។
อ่านว่า: :

ตึก คแมะฮ์ เมียน ปรอยอกช์ เจริน ยาง
แปลว่า: น้ำส้มสายชูมีประโยชน์หลายอย่าง
អានថា: ណាមសុំសាយឈូ មីប្រៈយោតឡាយយ៉ាង

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น