ទឹកក្រឡុក-น้ำปั่น ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ទឹកក្រឡុក-น้ำปั่น ภาษาเขมรวันละคำ

ទឹកក្រឡុក-น้ำปั่น ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ទឹកក្រឡុក
อ่านว่า : ตึก กรอ ลก
แปลว่า : น้ำปั่น
ภาษาอังกฤษ : Fruit shake

ตัวอย่าง : តាមយោបល់អ្នក តើទឹកក្រឡុកអ្វីដែលអ្នកចូលចិត្តជាងគេ?
อ่านว่า : ตาม โย ล็อวล์ เนียะ  เติว์ ตึก กรอ ลก อแว็ย แดวล์ เนียะ โจวล์ เจิด เจียง เก๊?
แปลว่า : ตามความคิดคุณ น้ำปั่นอะไรที่คุณชอบที่สุด

ความคิดเห็น