ទិវាសិទ្ធនារី-วันสิทธิสตรีโลก ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ទិវាសិទ្ធនារីអន្តរជាតិ
อ่านว่า : ติ เวีย เสิด เนียรี อ็อน ตะ ระ เจียด
แปลว่า : วันสิทธิสตรีโลก
ภาษาอังกฤษ : Global women’s day

ตัวอย่าง : អបអរសាទរទិវាសិទ្ធនារីអន្តរជាតិ
อ่านว่า : ออบ ออ ซา โต ติ เวีย เสิด เนียรี อ็อน ตะ ระ เจียด
แปลว่า : สุขสันต์วันสิทธิสตรีโลก

image

ความคิดเห็น