ទា-เป็ด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ទា
อ่านว่า : เตีย
แปลว่า : เป็ด
អានថា : ប៉េត់
ภาษาอังกฤษ : Duck

ตัวอย่าง : ប្អូនស្រីខ្ញុំចិញ្ចឹមទាជាង១០ក្បាលនៅក្រោយផ្ទះ។
อ่านว่า : บโอน ซแร็ย คญม เจ่งญ์ เจิม เตีย เจียง ด็อบ กฺบาว์ล เนิว กรอย พฺเตียะฮ์
แปลว่า : น้องสาวผมเลี้ยงเป็ดสิบกว่าตัวที่หลังบ้าน
អានថា : ណ៑ងស៎ាវផ៎ុមលៀ้ប៉េត់ស៊ីបក្វាតួធីឡ៎ាំងបា់ន

ความคิดเห็น