ទាំងអស់-ทั้งหมด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ซื้อทั้งหมดภาษาเขมร :  ទាំងអស់
อ่านว่า : เตียง เอาะฮ์
แปลว่า : ทั้งหมด
អានថា : ថាង់មត់
ภาษาอังกฤษ : all among
Listen :

ตัวอย่าง : ខ្ញុំចង់ទិញទាំងអស់។
อ่านว่า : คญม จ็อง ติงญ์ เตียง เอาะฮ์
แปลว่า : ฉันอยากซื้อทั้งหมด
អានថា : ឆា៎ន់យ៉ាកស៊ឺថាងមត់

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น