ទារក-ทารก ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ទារក-ทารก ภาษาเขมรวันละคำ
ទារក-ทารก ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ទារក
อ่านว่า : เตีย โระก์
แปลว่า : ทารก
ภาษาอังกฤษ : Baby

ตัวอย่าง : ទារកត្រីឡូម៉ាមិនដូចជាទារកត្រីដ៏ទៃសោះ។
อ่านว่า : เตีย โระ ตแร็ย โลมา เมิน โดว์จ เจีย โระ ตแร็ย ดอ แต็ย เซาะฮ์
แปลว่า : ทารกปลาโลมาไม่เหมือทารกปลาชนิดอื่นเลยเนาะ

ความคิดเห็น

Next Post

Azolla pinnata (ចកពោះក្របី​, ចកក្រហម)

Fri Jun 20 , 2014
Spread the loveScientific name: Azolla pinnata, Khmer name: ចកពោះក្របី,​ ចកក្រហម, English name: Feathered mosquitofern. ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 1,143 Related Posts:ស្គម-ผอม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃអត់សូវ-ไม่ค่อย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃបរាជ័យ, អស់សង្ឃឹម-พ่ายแพ้, สิ้นหวัง ภาษาเขมรวันละคำ…ជិត-ใกล้ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃក្រ-จน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃក្ដៅ-ร้อน ภาษาเขมรวันละคำ ភាសាថៃ Related
%d bloggers like this: