ទាយាទ-ทายาท ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ทายาทภาษาเขมร : ទាយាទ
อ่านว่า : เตียเยียด
แปลว่า : ทายาท
អានថា : ថាយ៉ាត
ภาษาอังกฤษ : heir, descendants, descendant, offspring
Listen :

ตัวอย่าง : ទាយាទព្រាយអាសូរកាយ។
อ่านว่า : เตีย เยียด เปรียย อาโซระกาย
แปลว่า : ทายาทอาสูร
អានថា : ថាយ៉ាតអាស៊ូន

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น