ទាន-ทาน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ទាន
อ่านว่า : เตียน
แปลว่า : ทาน
អានថា : ทาน
ภาษาอังกฤษ : alms, gifts
Listen :

ตัวอย่าง : ដាក់ទានឲ្យខ្ញុំទិញបាយហូបផង។
อ่านว่า : ดะก์ เตียน ออย คญม ติงญ์ บาย โหบ พอง
แปลว่า : ใส่ทานให้หนูได้ซื้อข้าวกินด้วยครับ
អានថា : សៃ ថាន ហៃ់ នូ៎ ដាយ់ ស៊ឺ ខាវ់ គីន់ ឌួយ ខ្រាប់

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น