ទន្លេសាប ตนเล

Read Time:0 Second

ทะเลสาบ คนเขมรเรียก ตนเลซาบ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกำปงฉนัง กำปงธม โพสัต พระตะบอง เสียมราฐ บอนเตียเมียนเจ็ย…เมื่อถึงฤดูจับปลาซึ่งส่วนมากเป็นปลาตัวเล็กเขานิยมนำไปทำปลาร้า

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %