ទទួល-รับ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ទទួល
อ่านว่า : โต ตวลว์
แปลว่า : รับ
អានថា : រ៉ាប់
ภาษาอังกฤษ : Receiv, accept, in service

ตัวอย่าง : អាឡូ! បងនៅណា? មកទទួលអូនផង អូនមកដល់បេនឡានហើយ។
อ่านว่า : อาโหล บองเนิวน้า? โหมก โตตวลว์ โอน พอง  โอน โหมก ด็อว์ล เบน ลาน เฮิว์ย
แปลว่า : ฮาโหล พี่อยู่ไหน มารับหนูหน่อย หนูมาถึงบขสแล้ว
អានថា : ហាឡូ៎ ភីយូណ៎ៃ ម៉ារ៉ាប់ន៎ូណយ់ ន៎ូម៉ាធឺង់ ប ខ៎ ស៎ លែ់វ

សូមទោស រូបភាពមិនទាក់ទងនឹងឧទាហរណ៍។
ขออภัย ภาพประกอบไม่ตรงกับตัวอย่าง

ความคิดเห็น