ទទួលទាន-รับประทาน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ภาษาเขมร : ទទួលទាន
อ่านว่า : โต ต็วล เตียน
แปลว่า : รับประทาน
អានថា : រ៉ាប់ប្រ៉ៈថាន
ภาษาอังกฤษ : to eat
Listen :

ตัวอย่าง : ពេទ្យប្រាប់ថាឲ្យលោកទទួលទានអាហារឲ្យទៀងពេលវេលា។
อ่านว่า : เปด ปรับ ทา ออย โลก โต ต็วล เตียน อาฮา ออย เตียง เปล เวเลีย
แปลว่า : หมดบอกว่าให้ท่านรับประทานอาหารให้ตรงเวลา
អានថា :ម៉ បក វ៉ា ហៃ់ ថាន់ រ៉ាប់ ប្រ៉ៈថាន អាហា៎ន ហៃ់ ទ្រង់ វេឡា

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น