ថ្មី-ใหม่ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ថ្មី
อ่านว่า : ทแม็ย
แปลว่า : ใหม่
អានថា : ម៉ៃ
ภาษาอังกฤษ : new

ตัวอย่าง : ទឹមទិញស្បែកជើងថ្មីិ
อ่านว่า : ตึม ติงญ์ แบย์กเจิง ทแม็ย
แปลว่า : พึ่งซื้อรองเท้าใหม่
អានថា : ភឺ់ង់ សឺ់ រ៉ងថ់ាវម៉ៃ

ความคิดเห็น