ថ្ពាល់ខួច-แก้มมีลักยิ้ม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ថ្ពាល់ខួច
อ่านว่า : ทฺปัวล์ ควกจ์
แปลว่า :แก้มมีลักยิ้ม
អានថា : គ់ែម មី ឡ័ក យីម
ภาษาอังกฤษ : dimple

ตัวอย่าง : ខ្ញុំចូលចិត្តស្រីៗមានថ្ពាល់ខួច។
อ่านว่า : คญม โจวล์ เจิด ซฺแร็ยๆ เมียน ทฺปัวล์ ควกจ์
แปลว่า : ฉันชอบสาวๆที่มีลักยิ้ม
អានថា : ឆា៎ន់ ឆប់ សា៎វៗ ធី មី ឡ័ក យីម

Admin : Rithy

ความคิดเห็น