ថ្ងៃបុណ្យសង្សារ-วันวาแลนไทน์ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

เนื่องจากพรุ่งนี้เป็นวันวาแลนไทน์ ที่เขมรเขาเรียกว่าวันแฟน(ថ្ងៃបុណ្យសង្សា-ทไง โบ็น ซ็อง ซา) ก็เลยเอามานำเสนอวันนี้

ថ្ងៃបុណ្យសង្សារ-วันวาแลนไทน์

ថ្ងៃបុណ្យសង្សារ-วันวาแลนไทน์

ภาษาเขมร : ថ្ងៃបុណ្យសង្សារ  ឬ ថ្ងៃបុណ្យនៃសេចក្ដីស្រលាញ់
อ่านว่า : ทไง โบ็น ซ็อง ซา  หรือ  ทไง โบ็น เนย เซ็ย์จ กแด็ย ซรอ ลัย์ญ
แปลว่า : วันเทศกาลแฟน(วาแลนไทน์) หรือ วันเทศกาลแห่งความรัก
ภาษาอังกฤษ : Valentine’s Day

ตัวอย่าง : យុវជនខ្មែរមួយចំនួនយល់ច្រឡំហៅថ្ងៃទី 14 កុម្ភៈ ថាជាថ្ងៃបុណ្យសង្សារ តាមពិតវាជាទិវានៃសេចក្ដីស្រលាញ់ទើបត្រូវ។

อ่านว่า : ยุ เวีย โจ็น คแมย์ มวย จ็อม นวน โย็ว์ล จรอ ล็อม เฮา  ทไง ตี ด็อบ บวน โกม เพียะ ทา เจีย ทไง โบ็น ซ็อง ซา    ตาม เปิ๊ด เวีย เจีย ติ เวีย เนย เซ็ย์จ กแด็ย ซรอ ลัย์ญ เติบ ตโรว

แปลว่า : เยาวชนเขมรบางคนเข้าใจผิดว่าวันที่ 14 กุมพา เป็นวันแฟน  แต่ที่จริงมันเป็นเทศกาลแห่งความรักถึงจะถูก

 

ความคิดเห็น