ថ្ងាស-หน้าผาก ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ថ្ងាស-หน้าผาก ภาษาเขมรวันละคำ

ថ្ងាស-หน้าผาก ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ថ្ងាស់
อ่านว่า : ทง๊ะฮ์
แปลว่า : หน้าผาก
ภาษาอังกฤษ : Forehead

ตัวอย่าง : អាណិតខ្លួនឯង ក្បាលកញ្ចាស់ថ្ងាស់ជ្រួញ។
อ่านว่า : อาเนิด คลวน แอย์ง  กบาล กัญ จ๊ะฮ์ ทง๊ะฮ์ จรวญ
แปลว่า : สงสารตัวเอง แก่จนหน้าผากเป็นริ้วรอยหมดแล้ว

ความคิดเห็น