ថើប-หอม/จูบ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ថើប
อ่านว่า : เทิว์บ
แปลว่า : หอม จูบ

ตัวอย่าง : ក្មេងស្រីថើបឆ្ដែរបស់នាង។
อ่านว่า : กเมง ซแร็ย เทิว์บ ชแกย์ โรเบาะฮ์ เนียง
แปลว่า : เด็กผู้หญิงจูบหมาของเธอ

ความคิดเห็น