ថង់ផ្លាស់ស្ទិក-ถุงพลาสติก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
ថង់ផ្លាស់ស្ទិក

ថង់ផ្លាស់ស្ទិក

ภาษาเขมร : ថង់ផ្លាស់ស្ទិក
อ่านว่า : ท็อง พละฮ์ สฺติก
แปลว่า : ถุงพลาสติก
អានថា : ធូ៎ង់ ផ្លាសៈ ទីក់
ภาษาอังกฤษ : Plastic bag

ตัวอย่าง : ចូរប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស់ស្ទិកដោយសន្សំសំចៃ។
อ่านว่า : โจ เปรอ ประฮ์ ท็อง พละฮ์ สฺติก ดอย ซ็อนซ็อมซ็อมไจ
แปลว่า : จงใช้ถุงพลาสติกอย่างประหยัด
អានថា : ចុង ឆា៑យ ធូ៎ង់ ផ្លាសៈទីក់ យ៉ាង ប្រៈយ៉ាត់

ความคิดเห็น