ថង់ផ្លាស់ស្ទិក-ถุงพลาสติก ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
ថង់ផ្លាស់ស្ទិក
ថង់ផ្លាស់ស្ទិក

ภาษาเขมร : ថង់ផ្លាស់ស្ទិក
อ่านว่า : ท็อง พละฮ์ สฺติก
แปลว่า : ถุงพลาสติก
អានថា : ធូ៎ង់ ផ្លាសៈ ទីក់
ภาษาอังกฤษ : Plastic bag

ตัวอย่าง : ចូរប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស់ស្ទិកដោយសន្សំសំចៃ។
อ่านว่า : โจ เปรอ ประฮ์ ท็อง พละฮ์ สฺติก ดอย ซ็อนซ็อมซ็อมไจ
แปลว่า : จงใช้ถุงพลาสติกอย่างประหยัด
អានថា : ចុង ឆា៑យ ធូ៎ង់ ផ្លាសៈទីក់ យ៉ាង ប្រៈយ៉ាត់

ความคิดเห็น

Next Post

ដល់-ถึง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Fri Jul 10 , 2015
Spread the love ภาษาเขมร : ដល់ อ่านว่า : ดอว์ล แปลว่า : ถึง អានថា : ធឺ៎ង ภาษาอังกฤษ : Reach, arrive ตัวอย่าง : អាឡូ! ដល់ណាហើយ? อ่านว่า : อาโล! ดอว์ลนาเฮ้ย แปลว่า : อาโหล ถึงไหนแล้ว អានថា : អាល៎ោ ធឺ៎ងណ៎ៃលែវ ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 1,765 Related Posts:ត្រីឆ្លាត-ปลาฉลาด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃត្រីក្រាញ់-ปลาหมอ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃបរាជ័យ, អស់សង្ឃឹម-พ่ายแพ้, สิ้นหวัง ภาษาเขมรวันละคำ…ហើម-บวม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃចាក់សាំង-เติมน้ำมัน ภาษาเขมรวันละคำ […]
%d bloggers like this: