ត្រីតុកកែ-ปลาตีน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ត្រីតុកកែ
อ่านว่า : ตฺแร็ย ตกแกย์ (ปลาตุ๊กแก)
แปลว่า : ปลาตีน
អានថា : ប៉្លាទីន
ภาษาอังกฤษ : mud skipper

ตัวอย่าง : ដែលឃើញត្រីតុកកែអត់?
อ่านว่า : แดวล์ เคิงญ์ แตฺร็ย ตกแกย์ อ๊อด
แปลว่า : เคยเห็นปลาตีนไหม
អានថា : ឃើយហេ៎ន់ប៉្លាទីនម៉ៃ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น