ត្រីដុតអំបិល-ปลาเผา ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ត្រីដុតអំបិល-ปลาเผา ภาษาเขมรวันละคำ

ត្រីដុតអំបិល-ปลาเผา ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ត្រីដុតអំបិល
อ่านว่า : ตแร็ย ดด อ็อม เบิวล์
แปลว่า : ปลาเผา
ภาษาอังกฤษ : Grilled Fish

ตัวอย่าง : ត្រីដុតអំពិលក៏ឆ្ងាញ់ដែរ សាក់មើលទៅ។
อ่านว่า : ตแร็ย ดด อ็อม เบิวล์ ก็ ชงัยญ์ แดย์ สะก์ เมิวล์ เติ้ว
แปลว่า : ปลาเผาก็อร่อยน่ะ ลองดูสิ

ความคิดเห็น