ត្រីខ្ជឹង-ปลากระทิง ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:3 Second
ត្រីខ្ជឹង-ปลากระทิง ภาษาเขมรวันละคำ

ត្រីខ្ជឹង-ปลากระทิง ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ត្រីខ្ជឹង
อ่านว่า : ตแร็ย คจึง
แปลว่า : ปลากระทิง
ภาษาอังกฤษ : Tire track eel

ตัวอย่าง : សាច់ត្រីខ្ជឹងមានរស់ជាតិដូចសាច់ពស់។
อ่านว่า : สักจ์ ตแร็ย คจึง เมียน โร๊ะฮ์ เจียด โดย์จ สักจ์ โป๊ะฮ์
แปลว่า : เนื้อปลากระทิงมีรสชาตเหมือนเนื้องู

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %