ត្រីកន្ត្រប់ខ្លា-ปลาเสือตอ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
ត្រីកន្ត្រប់ខ្លា-ปลาเสือตอ ภาษาเขมรวันละคำ

ត្រីកន្ត្រប់ខ្លា-ปลาเสือตอ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ត្រីកន្ត្រប់ខ្លា
อ่านว่า : ตแร็ย ก็อน ตร็อบ คลา
แปลว่า : ปลาเสือตอ
ภาษาอังกฤษ : Siamese tigerfish

ตัวอย่าง : ខ្ញុំធ្លាប់បង់សំណាញ់បានត្រីកន្ត្រប់ខ្លា។
อ่านว่า : คญม ทล็วบ บ็อง ซ็อม นังญ์ บาน ตแร็ย ก็อน ตร๊อบ คลา
แปลว่า : ผมเคยหว่านแห่ได้ปลาเสือตอ

ความคิดเห็น