ត្រឡោក-กะลา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
ត្រឡោក-กะลา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ត្រឡោក-กะลา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร : ត្រឡោក
อ่านว่า : ตรอ ลอก
แปลว่า : กะลา
អានថា : កៈឡា
ภาษาอังกฤษ : Coconut shell

ตัวอย่าง : អ្នកណាគេដុតត្រឡោកដូងឈ្ងុយដល់ហើយ!!!
อ่านว่า : เนียะนาเก ดด ตรอ หลอก โดง ชงุย ด็อว์ล เฮิว์ย
แปลว่า : ใครเผากะลามะพร้าวกลิ่นหอมจังเลย
អានថា : ខ្រៃផ៎ៅ កៈឡាមៈផ្រាវ គ្លិន ហម ចាំង លើយ

ความคิดเห็น