ត្រសក់-แตงกวา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ត្រសក់
อ่านว่า : ตรอ เซาะ
แปลว่า : แตงกวา
អានថា : ទែងក្វា
ภาษาอังกฤษ : cucumber

ตัวอย่าง : នៅប្រទេសថៃមិនហូបជ្រក់ត្រសក់ទេ។
อ่านว่า : เนิว ปรอเตะอ์ไทย เมิน โฮบ จโระ ตรอ เซาะ เต
แปลว่า : ที่เมืองไทยไม่กินแตงกวาดองเลย
អានថា : ធីមឿងថៃម៉ៃគីន់ទែងក្វាដងលើយ

ความคิดเห็น