ត្រសក់ស្រូវ-แตงไทย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
ត្រសក់ស្រូវ-แตงไทย ภาษาเขมรวันละคำ

ត្រសក់ស្រូវ-แตงไทย ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ត្រសក់ស្រូវ
อ่านว่า : ตรอเซาะก์ ซโรว
แปลว่า : แตงไทย
អានថា : ទែងថៃ
ภาษาอังกฤษ : Cambodian or Thai sweet melon

ตัวอย่าง : ត្រសក់ស្រូវបីផ្លែនេះថ្លៃប៉ុន្មាន?
อ่านว่า : ตรอเซาะก์ ซโรว แบ็ย พแลย์ นิ่ฮ์ ทไง ปนม้าน?
แปลว่า : แตงไทยสามลูกนี้ราคาเท่าไหร่
អានថា : ទែងថៃស៎ាមលូកនីរ៉ាខាថៅរ៉ៃ?

ความคิดเห็น