ត្រយូងចេក-ปลีกล้วย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ภาษาเขมร: ត្រយូងចេក
อ่านว่า: ตรอโยงเจก
แปลว่า: ปลีกล้วย
អានថា: ព្លីគ្លួយ
ภาษาอังกฤษ: banana flower

ตัวอย่าง: ក្នុងចំការខ្ញុំមានត្រយូងចេកច្រើនណសស់។
อ่านว่า: กนง จ็อมกา คญม เมียน ตรอโยงเจก เจริน น่ะ
แปลว่า: ในสวนผมมีปลีกล้วยเยอะมาก
អានថា: ណៃសួ៎នភ៎មមីព្លីគ្លួយយ៉ឹម៉ាក

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น