ត្រប់-มะเขือ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ត្រប់
อ่านว่า : ตร็อบ
แปลว่า : มะเขือ
អានថា : ម៉ៈខ៎ឿ
ภาษาอังกฤษ : Eggplant

ตัวอย่าง : អ្នកលក់ត្រប់ព្រឹកម៉ិញក្មេងហើយស្អាតដល់ហើយ។
อ่านว่า : เนียะ โละ ตร็อบ ปรึก เม็งญ์ กฺเมง เฮิว์ย ซฺอาด ด็อว์ล เฮิ๊ว์ย
แปลว่า : คนขายมะเขือเมื่อเช้าสาวและสวยจังเลย
អានថា : ឃន់ខ៎ាយម៉ៈខ៎ឿម់ឿឆ់ាវស៎ាវ ឡែៈស៎ួយចាំងលើយ

ความคิดเห็น