តៅស៊ន-เต้าส่วน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love


ภาษาเขมร: តៅស៊ន
อ่านว่า: เตาโซน เตาซ็วน
แปลว่า: เต้าส่วน
អានថា: តោវ សួ់ន

ตัวอย่าง: កាលពីក្មេងខ្ញុំអត់ចេះញ៉ាំតៅស៊នទេ ព្រោះវាដូចសំបោរ។
อ่านว่า: : กาล ปี กเมง คญม อ็อด เจ๊ะฮ์ ญำ เตาซวน เต ปโระฮ์ เวีย โดจ ซ็อม โบร์
แปลว่า: ตอนสมัยเด็กผมกินเต้าส่วนไม่เป็น เพราะมันเหมือนน้ำมูก
អានថា: តនសម័យឌេក ភ៎មគីនតោវសួនម៉ៃពេន់ ផ្រោះម៉ាន់មឿនណាមមូក

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น