តែមួយ-อันเดียว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
តែមួយ-อันเดียว ภาษาเขมรวันละคำ

តែមួយ-อันเดียว ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : តែមួយ
อ่านว่า : แตย์ มวย
แปลว่า : อันเดียว ลูกเดียว ตัวเดียว เดียว
អានថា : អាន់ដៀវ លូកដៀវ តួដៀវ ដៀវ
ภาษาอังกฤษ : only one

ตัวอย่าง : មើលចេកមួយដើមនេះផ្លែតែមួយគត់។
อ่านว่า : เมิว์ล เจก มวย เดิว์ม นิ่ฮ์ พแลย์ แตย์ มวย กด
แปลว่า : ดูกล้วยต้นนี้ออกลูกลูกเดียวเท่านั้น
អានថា : ឌូគ្លួយត់ុននី អកលូកលូកដៀវថៅវ់ណាន់

ความคิดเห็น