តែងសេចក្ដី-เขียนเรียงความ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

តែងសេចក្ដី
ภาษาเขมร : តែងសេចក្ដី
อ่านว่า : แตย์ง เสกจ์ กฺแด็ย
แปลว่า : เขียนเรียงความ
អានថា : ខ៎ៀនរៀងខ្វាម
ภาษาอังกฤษ : Essay

ตัวอย่าง : ខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តសរសេរតែងសេចក្ដីទេ។
อ่านว่า : คญม เมิน โซว โจว์ล เจิด ซอเซ แตย์ง เสกจ์ กฺแด็ย เต
แปลว่า : ฉันไม่ค่อยชอบเขียนเรียงความเลย
អានថា :

Admin : Rithy

ความคิดเห็น