កង្ហារ-ก็องฮา ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

ภาษาเขมร : កង្ហារ

image

កង្ហារ

อ่านว่า : ก็อง-ฮา
แปลว่า : พัดลม
ภาษาอังกฤษ : Fan

ความคิดเห็น