តុអាហារ-โต๊ะอาหาร ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
តុអាហារ-โต๊ะอาหาร ภาษาเขมรวันละคำ

តុអាហារ-โต๊ะอาหาร ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : តុអាហារ
อ่านว่า : ตก อา ฮา
แปลว่า : โต๊ะอาหาร
ภาษาอังกฤษ : Dinning Table

ตัวอย่าง : ឈុតតុអាហារនេះថ្លៃប៉ុន្មាន?
อ่านว่า : ชุด ตก อา ฮา นิ่ฮ์ ทไล ปน มาณ?
แปลว่า : ชุดโต๊ะอาหารนี้ราคาเท่าไหร่

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %