តុកតុល-แมงกระชอน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : តុកតុល
อ่านว่า : ตก โตวล์
แปลว่า :แมงกระชอน
អានថា : មែងក្រេៈឆន
ภาษาอังกฤษ : Mole cricket

ตัวอย่าง : មានអ្នកណាធ្លាប់ញ៉ាំតុកតុលបំពងទេ?
อ่านว่า : เมียน เนียะ นา ทฺล็วบ ญำ ตก โตวล์ บ็อมโปง เต๊?
แปลว่า : มีใครเคยกินแมงกระชอนทอดไหม
អានថា : មី ខ្រៃ ឃើយ គីន់ មែងក្រៈឆន ថត ម៉ៃ?

Admin : Rithy

ความคิดเห็น