តឺនុយ-ยัดใน ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
តឺនុយ-ยัดใน ภาษาเขมรวันละคำ

តឺនុយ-ยัดใน ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : តឺនុយ
อ่านว่า : เตอ นุย
แปลว่า : ยัดใน
ภาษาอังกฤษ : put shirt in pants

ตัวอย่าง : មើលខ្ញុំតឺនុយអត់ពាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់។
อ่านว่า : เมิวล์ คญม เตอนุย แตย์ อ็อด เปียะก์ คแซย์ กรอวัด
แปลว่า : ดูผมยัดในแต่ไม่ได้ใส่เข็มขัด

ความคิดเห็น