ណែម-แหนมเนือง ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ណែម
อ่านว่า : แณย์ม
แปลว่า : แหนม
ภาษาอังกฤษ : fish spring rolls

ตัวอย่าง : ណែមជាអាហារប្រចាំប្រទេសវៀតណាម។
อ่านว่า : แนย์ม เจีย อาฮา ปรอจำ ปรอเต๊ะฮ์ เวียดนาม
แปลว่า : แหนมเป็นอาหารประจำชาติเวียดนาม

ความคิดเห็น