ណាត់-นัด ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ណាត់
อ่านว่า : นัด
แปลว่า : นัด
អានថា : ណាត់
ภาษาอังกฤษ : to appoint

ตัวอย่าง : ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានណាត់ជាមួយពួកម៉ាកនៅសាលារៀន។
อ่านว่า : ทฺไง นิฮ์ คญม เมียน นัด เจีย มวย ปัวะก์ มะก์ เนิว ซาลาเรียน
แปลว่า : วันนี้ฉันมีนัดกับเพื่อนที่โรงเรียน
អានថា : វ៉ាន់នីឆា៎ន់មីណាត់កាប់ភឿនធីរោងរៀន

Liten

ความคิดเห็น