ដំឡូងជ្វា-มันเทศ ภาษาเขมรวันละคำ

Spread the love
image

ដំឡូងជ្វា

ภาษาเขมร : ដំឡូងជ្វា
อ่านว่า : ด็อม โลง จเวีย
แปลว่า : มันเทศ

ความคิดเห็น