ដំរី-ช้าง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ដំរី
อ่านว่า : ด็อมแร็ย
แปลว่า : ช้าง
អានថា : ឆា់ង
ภาษาอังกฤษ : elephant

ตัวอย่าง : ដំរីជាសត្វគោកដែលធំជាងគេ។
อ่านว่า : ด็อม แร็ย เจีย สัตว์ โกก แดว์ล ธม เจียง เก
แปลว่า : ช้างเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุด
អានថា : ឆាងប៉េនសត្វបុកធីយ៉ៃធីស៊ូត់

ความคิดเห็น